New from A100-tek

Cynergy Product News
3 juli 2019
New Sizes available
8 oktober 2019
Show all

New from A100-tek

New M12 series from A100-tek now available.

L code is for high power ( high current 10A ).

M12-05NS-2002 ( L code )2 M12-05NM-20072 M12-05ES-2003 ( L code )2

M12-05NS-2002                         M12-05NM-2007                      M12-05ES-2003

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *